Guidelines for early detection of depression (preservation of mental health)/Upute za rano prepoznavanje depresije (očuvanje mentalnog zdravlja)

Mental health problems include mental health problems and dysfunction associated with stress, symptoms, or clinically pronounced disorders, such as depression.

Depression is already the most common cause of incapacity for work and the disease that costs the most. It is a disease that remains unrecognized in 50% of patients and untreated in 75% of them. Due to the stigma that depression has, it usually remains unrecognized within suffering ones, and even among their loved ones. Therefore, about 50% of patients do not search for medical help.

Although depression can occur any time throughout the lifetime, the most common period of its manifestation is between the ages of 25 to 35.

Depression is more than just sadness, it is a feeling of deep suffering and emotional pain that prevents patients from crying, and most often occurs for no apparent reason and restrains a person in everyday life. Patients who suffer from depression are most often tormented by feelings of guilt and the feeling that they have disappointed others and that they are a burden to them. Depression affects the entire life of the patient and his loved ones, respectively it causes significant family and professional problems.

Depression can last for days, months, and years. It is a serious illness, not a sign of weakness. Early recognition of the signs and symptoms of depression allows appropriate and on-time treatment.

Patients suffering from depression are most often: irritable, withdrawn, anxious, isolated, lacking in energy and chronically exhausted, uninterested in activities that once made them happy, have reduced interest in sexual activities, find it difficult to concentrate, exaggerate problems and do not believe in resolving them, sleep poorly, lose their appetite, and feel the hopelessness that leads to suicidal thoughts. In severe cases, hallucinations or insanity may occur.

People, who think they are suffering from depression, or that someone close to them is suffering from depression, should answer the following questions that can help identify the symptoms of possible depression on time.

These questions may refer to you or to someone close to you.

 • Were you in a bad mood, sad or dejected for no particular reason?
 • Have you lost interest or stopped enjoying activities that used to make you happy?
 • Are you feeling tired even after the slightest effort?
 • Do you have trouble sleeping?
 • Have you felt a change in appetite, ate more or less than usual?
 • Do you have difficulties in concentrating and remembering?
 • Are you thinking badly of yourself, losing faith in yourself?
 • Do you have feelings like worthless or blaming yourself?
 • Have you been thinking about how it would be better that you are gone?
 • Do you feel that these difficulties are interfering with your daily activities?

If you answered yes to more than four questions, you should look for professional help.

Problemi mentalnog zdravlja obuhvaćaju duševne probleme i nefunkcioniranje povezano sa stresom, simptomima ili klinički izraženim poremećajima, kao što je depresija.

Depresija je već sada najčešći uzrok radne nesposobnosti i bolest koja najviše košta. To je bolest koja još uvijek ostaje neprepoznata u 50% oboljelih, a neliječena u 75% njih. Zbog stigme koju depresija kao bolest ima, najčešće ostaje neprepoznata kod osoba koje od nje pate, pa i kod njihovih bližnjih. Zbog toga oko 50% bolesnika ne traži medicinsku pomoć.

Iako se depresija može javiti tijekom cijelog života, najčešće se javlja kod osoba između 25 i 35 godina.

Depresija je više od obične tuge, ona je osjećaj duboke patnje i emocionalnog bola koja onemogućuje bolesnicima da zaplaču, a najčešće se javlja bez vidljivog razloga te sputava osobu u svakodnevnom životu. Bolesnike koji pate od depresije najčešće muči osjećaj krivnje i osjećaj da su razočarali druge, te da su im na teret. Depresija utječe na cjelokupni život bolesnika i njegovih bližnjih, odnosno uzrokuje značajne obiteljske i profesionalne probleme.

Depresija može trajati danima, mjesecima i godinama. Ozbiljna je bolest, a ne znak slabosti. Rano prepoznavanje znakova i simptoma depresije omogućuje odgovarajuće i pravovremeno liječenje.

Bolesnici koji pate od depresije najčešće su: razdražljivi, povučeni u sebe, anksiozni, izolirani, nemaju energije i kronično su iscrpljeni, nisu zainteresirani za aktivnosti koje su ih nekad veselile, smanjen im je interes za seksualne aktivnosti, teško se koncentriraju, preuveličavaju probleme i ne vjeruju u mogućnost njihovog rješavanja, loše spavaju, gube apetit, te osjećaju beznađe koje dovodi do razmišljanja o samoubojstvu. Kod težih slučajeva može doći i do pojave halucinacija ili sumanutosti.

Osobe koje smatraju da pate od depresije ili da neko od njihovih bližnjih pati od depresije, trebale bi odgovoriti na ispod navedena pitanja koja mogu pomoći u pravovremenom prepoznavanju simptoma moguće depresije.

Jeste li Vi ili neko Vaš bližnju u posljednja dva tjedna:

 • Bili neraspoloženi, tužni ili bezvoljni bez posebnog razloga?
 • Izgubili interes ili prestali uživati u aktivnostima koje su vas prije veselile?
 • Osjećali se umorno čak i nakon najmanjeg napora?
 • Imali poteškoće sa spavanjem?
 • Osjetili promjenu apetita, jeli više ili manje nego inače?
 • Imali poteškoće s koncentracijom i pamćenjem?
 • Mislili loše o sebi, izgubili vjeru u sebe?
 • Osjećali se bezvrijednim ili okrivljavali sebe?
 • Razmišljali kako bi bilo bolje da vas nema?
 • Osjetili da vas ove poteškoće ometaju u obavljanju svakodnevnih aktivnosti?

Ukoliko ste na više od četiri pitanja odgovorili pozitivno, trebali bi potražiti stručnu pomoć.